فهرست مطالب راهنما

       صفحه نخست راهنما

      مقدمه ای بر نرم افزار ETABS MATE

       ETABS MATE Quick Start

       آشنایی با محیط نرم افزار

       مختصری در مورد کار با نرم افزار

       آشنایی با نوار ابزار نرم افزار

       معرفی پانل Object Display

       معرفی پانل Layer Display

       معرفی پانل Rebar Configuration

       وارد کردن سازه به نرم افزار

       وارد کردن سازه از ETABS 2015

       ذخیره نتایج طراحی با فرمت اکسس

       وارد کردن سازه دارای دیوار برشی

       تنظیمات طراحی آرماتوربندی سازه

       تعریف کاور بتنی میلگردهای پروژه

       تعیین مشخصات متریال بتن پروژه

       پیکربندی طول مهاری و طول وصله

       تعریف خصوصیات مقاطع تیری

       اختصاص مقاطع تیری به المانها

       طراحی جزئیات آرماتور بندی سازه

       مشاهده خصوصیات هندسی تیرها

       ویرایش جزئیات آرماتوربندی تیرها

       تیپ بندی ستونهای سازه

       ترسیم پروفیل طولی تیرها 

       ترسیم نقشه سازه/ارسال به AutoCAD

       تولید و درج لیستوفر در نقشه ها

       نحوه تعریف مقاطع دیوارهای برشی

       وارد کردن نتایج طراحی دیوارها

       تنظیمات طراحی آرماتوربندی دیوارها

       ترسیم نقشه جزئیات دیوارهای برشی

       مشاهده یا انتقال مقاطع دیوار برشی

       گزارشهای قابل چاپ نرم افزار

       نحوه فعالسازی نرم افزار ETABS MATE

       گواهی تایید فنی نرم افزار

       گواهی ثبت و کپی رایت نرم افزار

       مشاهده اخطار Not License ID

       Software System Requirements

       Software Distribution

       Software Update

       Contact Information

کلیه حقوق مطالب و فایلهای ارائه شده در این سایت برای گروه مهندسین فراسا محفوظ میباشد و درج این متون تنها با ذکر منبع  و بدون تغییر مجاز میباشد.